PRIVACY BELEID

FFF International Holding B.V. heeft de privacy van alle gebruikers van haar site (de “Website“) hoog in het vaandel.

Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van de Website en de diensten geleverd door Freshly Chopped NL handelend onder de naam FFF International Holding B.V. (“FFF International Holding B.V. “, “wij“, “ons” of “onze“. FFF International Holding B.V. geregistreerd met bedrijfsregistratienummer 84421800 gevestigd op adres Irenelaan 9, 2159 LL, Kaag. Dit Privacybeleid geeft informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze verplichtingen uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming (nr. 2016/679) (“AVG“), de Data Protection Act 2018 en alle andere wetten die op ons van toepassing zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gezamenlijk aangeduid als “Gegevensbeschermingswetten“). In dit Privacybeleid hebben, “verwerkingsverantwoordelijke“, “persoonsgegevens” en “verwerken” (en de derivaten daarvan) de betekenis die aan deze termen wordt gegeven in de Gegevensbeschermingswetten.

Onder persoonsgegevens wordt in het algemeen verstaan informatie die kan worden gebruikt om een persoon individueel te identificeren, en onder verwerking wordt in het algemeen handelingen verstaan die kunnen worden uitgevoerd in verband met gegevens zoals het verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken ervan. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens verwerkt in verband met de Website.

Het doel van dit Privacybeleid is om onze verwerkingsactiviteit uit te leggen, inclusief hoe en waarom we persoonsgegevens verwerken. Daarnaast schetst dit Privacybeleid onze taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de bescherming van dergelijke persoonsgegevens. De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken zal in de loop van de tijd ontwikkelen en wij zullen dit beleid van tijd tot tijd actualiseren om rekening te houden met veranderende praktijken.

Persoonsgegevens Die We Verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u deze rechtstreeks aan ons verstrekt, wanneer derden ons persoonsgegevens over u verstrekken of wanneer persoonsgegevens over u automatisch worden verzameld in verband met uw gebruik van onze Website. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Bij het beheren en onderhouden van onze Website kunnen we de volgende informatie verzamelen en verwerken:

Persoonsgegevens Die Direct Van U Worden Verzameld

Wij ontvangen persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt door middel van het plaatsen van een bestelling voor maaltijden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • naam;
 • e-mail adres;
 • postadres;
 • telefoonnummer;
 • gebruikersnaam; en
 • betalingsgegevens.

Het is mogelijk dat u bijzonderheden in uw voedselbestelling opneemt die uw gezondheidsinformatie of religieuze overtuigingen aangeven.

Persoonsgegevens Die We Automatisch Verzamelen

Sommige persoonsgegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website gebruikt, zoals:

 • IP-adres;
 • apparaat-ID’s;
 • browserinformatie; en
 • cookiegegevens (zoals uitgelegd in het Cookiebeleid).

Hoe We Persoonsgegevens Gebruiken

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren, verbeteren, begrijpen en personaliseren, dat wil zeggen wij gebruiken persoonsgegevens om:

 • bestellingen af te ronden, inclusief de levering of het ophalen van maaltijden;
 • content te personaliseren op basis van uw voorkeuren;
 • contact met u op te nemen over onze aanbiedingen, afhankelijk van uw marketingvoorkeuren;
 • met u te communiceren;
 • te beschermen tegen of het ontmoedigen van frauduleuze, illegale of schadelijke handelingen;
 • te reageren op gebruikersvragen;
 • ondersteuning en begeleiding te bieden;
 • te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen;
 • onze algemene voorwaarden af te dwingen; en
 • geschillen op te lossen.

Wettelijke Grondslag voor Verwerking

Doel van VerwerkingWettelijke Grondslag onder AVG
Administratieve doeleindenDeze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen ons en u, indien dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en indien u heeft ingestemd met het verstrekken van bepaalde informatie met betrekking tot uw voorkeuren voor maaltijden bestellingen op het moment van aankoop.
Training, kwaliteitsbewaking of evaluatie van de door ons geleverde dienstenEen dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die wij nastreven bij het controleren en verbeteren van de diensten van onze Website en het gebruik ervan, en om ervoor te zorgen dat onze gebruikers de Website gebruiken in overeenstemming met onze voorwaarden en ons beleid.
Website diensten, inclusief het oplossen van problemen, data analyse en enquête doeleinden.Wij hebben een legitiem belang bij de exploitatie en het onderhoud van de Website en voor verwante doeleinden, waaronder het verbeteren van onze diensten.
Statistische informatie die niet kan worden teruggekoppeld naar individuen om ons te helpen de diensten die we aanbieden te verbeteren.We hebben er een legitiem belang bij om toegang te hebben tot bepaalde analyses om er zeker van te zijn dat de producten en diensten die we leveren adequaat zijn.
Handhaving en Verdediging Van Onze RechtenWij hebben er een legitiem belang bij dat onze diensten en de Website worden gebruikt in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden en ons beleid.
Waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Waar nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering, een toekomstige rechtsvordering, een gerechtelijke procedure of een toekomstige gerechtelijke procedure.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden gebruiken zonder uw toestemming. Als u geen marketingcommunicatie meer van ons wenst te ontvangen kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door te klikken op de “opt-out” link onderaan elke marketingcommunicatie van ons of door contact met ons op te nemen via de e-mail die op onze website wordt verstrekt.

Individuele Rechten Van De Betrokkene

De Gegevensbeschermingswetten voorzien in bepaalde rechten ten gunste van de betrokkenen (de “Rechten van de Betrokkene“).

Rechten van de Betrokkene omvatten het recht van de betrokkene om:

 • gedetailleerde informatie te ontvangen over de verwerking (in overeenstemming met de transparantieverplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijken) die wij via dit Privacybeleid hebben verstrekt;
 • toegang tot persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens te corrigeren of te wissen (d.w.z. recht om vergeten te worden)
 • de verwerking te beperken;
 • dataportabiliteit;
 • bezwaar tegen verwerking; en
 • bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering).

Deze Rechten van de Betrokkenen kunnen door u worden uitgeoefend met inachtneming van de beperkingen die zijn voorzien in de Gegevensbeschermingswetten.

U ons een verzoek indienen om elk Recht van de Betrokkene uit te oefenen door contact op te nemen met het e-mailadres op onze website. Uw verzoek wordt behandeld in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetten.

Hoe we Gegevens Delen met onze Partners

Wij delen geen persoonlijk identificeerbare gegevens met derden en zullen uw persoonsgegevens niet aan andere partijen bekendmaken, behalve zoals uiteengezet in dit beleid.

Wij en Flipdish, onze online bestelpartner, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met voedselbestellingen die via het Flipdish Platform op de Website worden geplaatst. Als u vragen heeft over hoe uw persoonsgegevens door Flipdish worden verwerkt of als u uw rechten wenst aan te spreken, neem dan contact op met Flipdish.

Flipdish treedt op als een verwerker om ons te helpen bij het beheer van de toestemming van de gebruikers voor onze marketingcommunicatie. Flipdish functioneert ook als een verwerker wanneer het ons helpt bij het beheren van onze analytics.

In sommige scenario’s kunnen we verplicht worden om persoonsgegevens bekend te maken, zoals bijvoorbeeld wanneer u onze algemene voorwaarden of andere beleidsregels schendt. Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens naar eigen goeddunken bekendmaken als wij dit noodzakelijk of gepast achten in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht, piraterij of andere onwettige activiteiten. Hiervoor kan het nodig zijn om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail of bedrijfsnaam bekend te maken.

We kunnen andere bedrijven en mensen inschakelen om namens ons taken uit te voeren (d.w.z. verwerkers) en moeten mogelijk uw gegevens met hen delen om u onze diensten te kunnen leveren.

In sommige gevallen kunnen we haar activa kopen of verkopen, wat de overdracht van klantgegevens kan inhouden. We zullen dergelijke informatie overdragen als we worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf. In dit geval zullen we u per e-mail op de hoogte stellen.

Zonder het bovenstaande te beperken, in een poging om uw privacy te respecteren en ons vermogen om de gemeenschap vrij te houden van negatieve invloeden, zullen wij uw persoonsgegevens niet op andere wijze bekendmaken aan de wetshandhaving, andere overheidsfunctionarissen of andere derde partijen zonder een gerechtelijk bevel, een verzoek van de wetshandhaving, een juridisch proces of een in wezen vergelijkbare juridische procedure, behalve wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om onze rechten of de rechten van derden te beschermen, fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of om vermoede illegale activiteiten te melden.

Bewaren van Gegevens

We bewaren persoonsgegevens alleen zolang het bewaren van dergelijke persoonsgegevens noodzakelijk wordt geacht voor de doeleinden waarvoor die persoonsgegevens worden verwerkt (zoals beschreven in dit privacybeleid), tenzij we verplicht zijn om uw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren (bijv. in geval van gerechtelijke procedures of onderzoeken).

Links van derden

Af en toe hebben we links naar derden op de Website. Wanneer we een link plaatsen betekent dit niet dat we enige controle hebben over de gelinkte website of het privacybeleid ervan of dat we het beleid van die website ten aanzien van de privacy van bezoekers onderschrijven of goedkeuren. U dient het privacybeleid van de gelinkte website te bekijken voordat u deze persoonsgegevens verzendt.

Servicegerelateerde Aankondigingen en Wijzigingen

Eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid in de toekomst zullen worden geplaatst op de Website en, indien van toepassing, per e-mail.

Contact Opnemen

Voor meer informatie over dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens ons, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Hoewel u een klacht over onze naleving van de Gegevensbeschermingswetten kunt indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, verzoeken wij u in eerste instantie contact met ons op te nemen om ons in de gelegenheid te stellen uw probleem op te lossen.

Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2022.